Allmänna villkor för medlemmar i Stichting WebwinkelKeur

Innehållsförteckning:

Avsnitt 1 – Definitioner

Avsnitt 2 – Entreprenörens identitet

Avsnitt 3 – Tillämplighet

Avsnitt 4 – Erbjudandet

Avsnitt 5 – Avtalet

Avsnitt 6 – Ångerrätt

Avsnitt 7 – Kostnader i händelse av retur

Avsnitt 8 – Undantag ångerrätt

Avsnitt 9 – Priset

Avsnitt 10 – Överensstämmelse och garanti

Avsnitt 11 – Leverans och utförande

Avsnitt 12 – Transaktioners varaktighet : löptid, uppsägning och förlängning

Avsnitt 13 – Betalning

Avsnitt 14 – Reklamation

Avsnitt 15 – Tvister

Avsnitt 16 – Tilläggs- eller avvikande bestämmelser

 

Avsnitt 1 – Definitioner

I dessa villkor används följande definitioner:

 1. Betänketid: den period under vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 2. Konsument: den fysiska personen som inte agerar i egenskap av yrkesutövare eller företagare och ingår ett distansavtal med entreprenören;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Transaktionens löptid: ett distansavtal avseende en serie produkter och / eller tjänster, där leverans- och / eller köpplikten sprids över tid;
 5. Hållbart medium: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som adresseras personligen till denne på ett sätt som möjliggör framtida samråd och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen.
 6. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att dra sig ur distansavtalet under betänketiden.
 7. Standardblankett: standardblanketten för uppsägning som entreprenören tillhandahåller en konsument för att fylla i när denne vill använda sin ångerrätt.
 8. Entreprenör: den fysiska eller lagstadgade person som erbjuder produkter och / eller tjänster till konsumenter på distans;
 9. Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiserats av entreprenören för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, fram till och med ingående av avtalet, endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används;
 10. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå avtal utan att konsumenten och entreprenören samtidigt befinner sig i samma rum.
 11. Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

 

Avsnitt 2 – Entreprenörens identitet

Dutch Phone Deals

genom

Secure Internet Machines (SIM) B.V.

 

 

Adress

Nijverheidsweg 31-F

1851 NW Heiloo

Nederländerna

 

 

Telefonnummer:  +31 (0)20 – 422 60 00

E-post: info@dutchphonedeals.eu

Handelskammarens registreringsnummer: 34222652

VAT-nummer: NL814338811B01

 

 

Avsnitt 3 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av entreprenören och för varje distansavtal och beställningar mellan entreprenör och konsument.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer dessa allmänna villkor att göras tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt innan distansavtalet undertecknas kommer det att anges att de allmänna villkoren kan läsas hos entreprenören, och på konsumentens begäran skickas de gratis så snart som möjligt.
 3. Om distansavtalet undertecknas elektroniskt, genom undantag från föregående punkt och innan distansavtalet har slutits kan dessa allmänna villkor göras tillgängliga för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra dem på ett hållbart medium. Om detta inte är skäligen möjligt innan distansavtalet undertecknas, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de skickas elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran utan kostnad.
 4. Om de specifika produkt- eller tjänstevillkoren gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för denne i händelse av motstridiga allmänna villkor.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor närsomhelst blir helt eller delvis ogiltiga eller förstörda kommer kontraktet och dessa villkor fortsatt gälla och bestämmelsen kommer att ersättas av en bestämmelse som ligger så nära originalbestämmelsens syfte som möjligt.
 6. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste behandlas i samma ” anda” som dessa allmänna villkor.
 7. Oklarhet kring förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor bör förklaras i dessa villkors “anda”.

 

Avsnitt 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är villkorat kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet är inte bindande. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för konsumenten att göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder bilder är dessa

en sann återspegling av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller fel i erbjudandet är inte bindande för entreprenören.

 1. Samtliga bilder, specifikationer och information i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till kompensation eller upplösning av avtalet.
 2. Produkter med bilder är en sann återspegling av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt matchar de faktiska färgerna på produkterna.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information som tydliggör de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet för konsumenten . Detta gäller särskilt:

priset inklusive skatter;

eventuella fraktkostnader;

hur kontraktet kommer att undertecknas och vilka åtgärder som

krävs för detta;

huruvida ångerrätten gäller eller inte;

metoden för betalning, leverans och utförande av avtalet;

perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period som entreprenören garanterar priset;

avgiften för distanskommunikation om kostnaden för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan basis än den vanliga grundtaxan för de använda kommunikationsmedlen

om avtalet arkiveras efter undertecknandet och, i så fall, hur det kan läsas av konsumenten;

hur konsumenten, innan denne ingår avtalet, kan kontrollera de uppgifter hen lämnat enligt avtalet och korrigera dessa vid behov;

eventuella andra språk, förutom nederländska, avtalet kan slutas i;

de uppförandekoder som entreprenören följer och hur konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och

minimiperiod för distansavtalet om transaktionens löptid är tillämplig.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyp.

 

Avsnitt 5 – Avtalet

 1. Avtalet har, utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 4, ingåtts i det ögonblick som konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyllandet av motsvarande villkor.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer entreprenören omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Om detta godkännande inte bekräftas av entreprenören, kan konsumenten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet undertecknas elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att följa lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan – inom de rättsliga ramarna – ta reda på huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter, samt alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören

baserat på denna undersökning har goda skäl för att inte ingå avtalet har denne rätt att neka en beställning eller begäran och har rätt att uppställa särskilda genomförandevillkor.

 1. Entreprenören skickar följande information med produkten eller tjänsten, antingen skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium:
 2. Entreprenörens besöksadress dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
 3. villkoren och sättet på vilket konsumenten kan använda ångerrätten eller ett tydligt uttalande om undantag från ångerrätten;
 4. information om garantier och den befintliga tjänsten efter köpet;
 5. Den information som ingår i avsnitt 4, punkt 3 i dessa villkor, såvida inte entreprenören redan har lämnat denna information till konsumenten innan fullgörandet av avtalet;
 6. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obegränsad.
 7. Vid en utökad transaktion gäller bestämmelsen i föregående avsnitt endast för den första leveransen.
 8. Varje avtal ingås på villkor med uppskjutande verkan för tillräcklig tillgång på de aktuella produkterna.

 

Avsnitt 6 – Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl. Denna betänketid börjar dagen efter konsumentens eller en av konsumenten utsedd och för entreprenören tillkännagiven representants mottagande av produkten.
 2. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningsmaterialet varsamt. Hen kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om hen vill behålla produkten eller inte. Om hen utövar sin ångerrätt

ska hen returnera produkten med alla tillbehör och – om det rimligen är möjligt – i originalskick och originalförpackning till entreprenören i enlighet med entreprenörens skäliga och tydliga anvisningar.

 1. När konsumenten vill utöva sin ångerrätt är denne skyldig att meddela entreprenören detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta med hjälp av standardblanketten. Efter att konsumenten har

meddelat att hen vill utöva sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har återlämnats i tid, till exempel med hjälp av ett leveransbevis.

 1. Om kunden inte har uppgett att han vill utöva sin ångerrätt efter utgången av de perioder som omnämns i punkterna 2 och 3, eller om konsumenten inte har returnerat produkten till entreprenören, är köpet ett faktum.

Vid leverans av tjänster:

 1. Vid leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet inom minst 14 dagar från dagen för avtalsslutandet utan att ange någon anledning.
 2. För att utöva sin ångerrätt ska konsumenten följa de skäliga och tydliga instruktioner som entreprenören har gett vid erbjudandet och / eller senast vid leveransen.

 

Avsnitt 7 – Kostnader i händelse av retur

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten bära kostnaderna för att returnera varorna.
 2. Om konsumenten har erlagt betalning, kommer entreprenören att återbetala detta belopp så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter uppsägningen. Villkoret är dock att produkten redan har mottagits av säljaren eller att det slutliga beviset för fullständig retur kan lämnas in. Återbetalningar kommer att göras via samma betalningsmetod som konsumenten använder, såvida inte konsumenten uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod.
 3. Vid skada på produkten på grund av slarvig hantering av konsumenten själv, är konsumenten ansvarig för avskrivningen av produkten.
 4. Konsumenten kan inte hållas ansvarig för avskrivningen av produkten om entreprenören inte levererar all lagstadgad information om ångerrätten, detta bör göras innan försäljningsavtalet ingås.

 

Avsnitt 8 – Undantag från ångerrätten

 1. Entreprenören får göra undantag från konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantagen från ångerrätten gäller endast om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, senast vid avtalets ingående.
 2. Undantag från ångerrätten är endast möjlig för produkter:
 3. som har tillverkats av entreprenören i enlighet med konsumentens specifikationer;
 4. som är tydligt personliga;
 5. som inte kan returneras på grund av deras natur;
 6. som kan förgås eller åldras snabbt;
 7. vars pris är föremål för svängningar på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över.
 8. för lösa tidningar och tidskrifter;
 9. för ljud- och videoinspelningar och programvara vars försegling brutits av konsumenten.
 10. för hygienprodukter för vilka konsumenten har brutit förseglingen.
 11. Undantag från ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
 12. avseende boende, transport, restaurangtjänster eller fritidsaktiviteter på ett visst datum eller under en viss period,
 13. där leveransen började efter konsumentens uttryckliga medgivande innan betänketiden löpte ut;
 14. avseende vadslagning och lotterier.

 

Avsnitt 9 – Priset

 1. Under den period som nämns i erbjudandet kommer priserna på de erbjudna produkterna och / eller tjänsterna inte att höjas, förutom för prisförändringar på grund av förändringar i momssatser.
 2. Till skillnad från föregående avsnitt kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser när det gäller priser som är föremål för svängningar på finansmarknaden och som entreprenören inte har något inflytande över. Denna länk till svängningar och det faktum att nämnda priser är målpriser nämns i erbjudandet.
 3. Prisökningar inom tre månader efter avtalsslutandet är endast tillåtna om de beror på lagar eller föreskrifter.
 4. Prisökningar efter 3 månader efter avtalsslutandet är endast tillåtna om entreprenören har föreskrivit detta och:
 5. de beror på lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter; eller
 6. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med det datum då prisökningen börjar.
 7. De priser som nämns i produkt- eller tjänsteerbjudandet inkluderar moms.
 8. Alla priser anges med förbehåll för tryckfel. Inget ansvar tas för konsekvenserna av tryckfel. Vid tryckfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till det felaktiga priset.

 

Avsnitt 10 – Överensstämmelse och garanti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven för goda egenskaper och / eller användbarhet och de gällande lagbestämmelser och / eller regeringsförordningar på dagen för avtalsslutandet. Entreprenören garanterar även, när så har överenskommits, att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En garanti som lämnas av entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagstadgade rättigheter och krav som konsumenten kan ställa på entreprenören på grundval av avtalet.
 3. Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter måste meddelas skriftligen till entreprenören inom fyra (4) veckor efter leverans. Produkter som returneras måste vara i originalförpackningen och i nyskick.
 4. Entreprenörens garantiperiod är förenlig med tillverkarens garantiperiod. Entreprenören ansvarar aldrig för produkternas slutliga lämpligheten för varje enskild användning av konsumenten och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.
 5. Garantin gäller inte om:

Konsumenten har reparerat och / eller bearbetat de levererade produkterna själv eller om konsumenten låter en tredje part reparera och / eller bearbeta produkterna;

De levererade produkterna utsätts för onormala förhållanden eller annan vårdslös hantering eller i strid med entreprenörens instruktioner och / eller hanteras på förpackningen;

Bristen är helt eller delvis ett resultat av förordningar som regeringen har utarbetat eller kommer att utarbeta avseende karaktären eller kvaliteten hos de använda materialen.

 

Avsnitt 11 – Leverans och utförande

 1. Entreprenören kommer att vara ytterst noggrann när hen tar emot och verkställer produktbeställningar och vid utvärdering av ansökningar om leverans av tjänster.
 2. Leveransorten är den adress som konsumenten meddelat företaget.
 3. Med iakttagande av bestämmelserna i punkt 4 i detta avsnitt kommer företaget att verkställa godkända beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, såvida konsumenten inte har godkänt en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan eller endast delvis kan verkställas, kommer konsumenten meddelas detta senast 30 dagar efter att beställningen har gjorts. I detta fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
 4. Alla leveransvillkor är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från nämnda perioder. Överskridande av en period ger inte konsumenten rätt till kompensation.
 5. Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i detta avsnitt kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten erlagt så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter hävningen.
 6. Om leveransen av en beställd produkt tycks omöjlig kommer entreprenören att försöka tillhandahålla en ersättningsvara. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsvaror kan ångerrätten inte undantas. Entreprenören står för kostnaden för eventuell returleverans.
 7. Risken för skador och / eller förlust av produkter ligger hos entreprenören tills leveransen till konsumenten eller en förutbestämd representant som tillkännagivits till entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Avsnitt 12 – Transaktioners varaktighet: löptid, uppsägning och förlängning

Uppsägning

 1. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för en obestämd tid och som gäller regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med vederbörlig hänsyn till de överenskomna uppsägningsvillkoren och en uppsägningstid på upp till en månad.
 2. Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som har ingåtts för en viss period och som gäller regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster inom utgången av den angivna perioden, med vederbörlig hänsyn till överenskomna uppsägningsvillkor och högst en månads uppsägningstid.
 3. I de avtal som nämns i föregående punkt kan konsumenten:

häva avtalen när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone häva på samma sätt som de ingicks av denne;

alltid häva med samma uppsägningstid som entreprenören har angett för egen räkning.

Förlängning

 1. Ett avtal som har ingåtts för en viss period och som avser regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan inte genom tyst medgivande förlängas eller förnyas med fast löptid.
 2. I motsats till föregående punkt kan ett kontrakt som ingåtts för en begränsad period och som avser regelbunden leverans av dagstidningar, tidningar och tidskrifter genom tyst medgivande förlängas med en fast löptid på högst tre månader om konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet innan slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett avtal som har ingåtts för en specifik period och som avser regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast genom tyst medgivande förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad och med en uppsägningstid på högst tre månader om kontraktet avser regelbunden, men mer sällan än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, tidningar och tidskrifter.
 4. Ett avtal med begränsad löptid för regelbunden leverans av dagstidningar, tidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) kan inte förnyas genom tyst medgivande och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Löptid

 1. Om ett kontrakt har en löptid på mer än ett år kan konsumenten när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte skälighet och rimlighet är i strid med uppsägning före den överenskomna periodens utgång.

 

Avsnitt 13 – Betalning

 1. Om inget annat överenskommits ska de belopp som konsumenten är skyldig erläggas inom sju (7) arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i avsnitt 6 punkt 1 börjar löpa. Om avtalet gäller leverans av tjänst ska denna period börja löpa efter att konsumenten har mottagit bekräftelse av avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i lämnade eller angivna betalningsuppgifter till entreprenören.
 3. Skulle konsumenten utebli med betalning har entreprenören rätt, med förbehåll för lagstadgade begränsningar, att påföra de skäliga kostnader som tidigare meddelats konsumenten.

 

Avsnitt 14 – Reklamation

 1. Entreprenören har ett väldokumenterat klagomålsförfarande och hanterar reklamationer i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Reklamation avseende fullgörandet av avtalet måste inges i sin helhet och tydligt beskrivet till entreprenören inom sju (7) dagar efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Reklamation som inges till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Om en reklamation kräver en förutsebart längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Om reklamationen inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som blir föremål för tvistlösning.
 5. Vid reklamation måste en konsument först vända sig till entreprenören. Om webbutiken är anknuten till Stichting WebwinkelKeur och om reklamationen inte kan lösas genom ömsesidigt avtal bör konsumenten kontakta Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som medlar utan kostnad. Kontrollera om denna webbutik har ett aktivt medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ (detta gäller endast nederländska och / eller belgiska kunder). Om ingen lösning hittas har konsumenten möjlighet att få klagomålet prövat av den skiljedomskommitté som utses av Stichting WebwinkelKeur. Detta beslut är bindande och både entreprenören och konsumenten måste acceptera detta bindande beslut. Kostnader är förknippade med skiljedomsförfarandet och dessa måste erläggas av konsumenten till den berörda kommittén. Det är också möjligt att inge klagomål via den europeiska ODR-plattformen.
 6. Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter om inte entreprenören skriftligen anger något annat.
 7. Om entreprenören finner en reklamation välgrundad kommer entreprenören att ersätta eller reparera produkterna enligt konsumentens önskemål utan kostnad.

 

Avsnitt 15 – Tvister

 1. Avtal mellan entreprenören och konsumenten varpå dessa allmänna villkor äger tillämpning regleras uteslutande av nederländsk rätt. Även om konsumenten bor utomlands.
 2. Wienkonventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG) äger inte tillämpning.

 

Avsnitt 16 – Tilläggs- eller avvikande bestämmelser

Tilläggs- eller avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor får inte införas på konsumentens bekostnad och måste anges skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium.

Standardblankett för uppsägning

(fyll endast i detta formulär och returnera det om du vill säga upp kontraktet)

 

Till: Secure Internet Machines (SIM) B.V.

Adress: Nijverheidsweg 31-F 1851NW Heiloo

Telefon: +31 (0)20 – 422 60 00

E-post: info@dutchphonedeals.eu

– Jag / Vi (*) andel / andel (*) meddelar härmed att jag / vi (*) häver / häver vårt avtal om försäljning av följande varor / leverans av följande tjänst (*) (*):

 

– Beställd (DD-MM-ÅÅÅÅ):

 

– Ordernummer:

 

 

 

– Mottagen (DD-MM-ÅÅÅÅ):

 

 

– Namn på konsument(er):

 

 

– Adress till konsument(er):

 

 

– IBAN bankkonto:

 

 

– Underskrift av konsument(er) (endast när detta formulär inges i pappersform)

 

– Datum (DD-MM-ÅÅÅÅ):

(*) Kryssa över det som inte är tillämpligt.

Meny
The rating of www.dutchphonedeals.eu at WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 based on 46 reviews.